Regulamin newslettera i klauzula informacyjna

Zapoznaj się z poniższymi dokumentami, a w razie niejasności odezwij się do nas!

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1.1. Usługa newslettera polega na dostarczaniu zapisanym użytkownikom (dalej jako: „Użytkownicy”), za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres Użytkownika podany w ramach procedury rejestracji (zapisu na newsletter), bieżących informacji o: (i) oferowanych przez Fabrykę Wydarzeń produktach i usługach,  
a także o (ii) branży eventowej (dalej jako: „Newsletter”). 

1.2. Usługa Newslettera świadczona jest: (i) przy wykorzystaniu strony internetowej https://fabrykawydarzen.com/ (dalej jako: „Strona Internetowa”), (ii) nieodpłatnie oraz (iii) przez czas nieoznaczony. 

1.3 Usługa Newslettera jest świadczona przez Mateusza Macyszyna prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: Mateusz Macyszyn Fabryka Wydarzeń, adres: ul. ul. Zdrowa 22/2c, 53-511 Wrocław, REGON: 380400883 NIP: 7481586720 (dalej jako: „Administrator”). 

1.4. We wszystkich sprawach związanych ze świadczeniem usługi Newslettera należy kontaktować się z Administratorem bezpośrednio w biurze Mateusz Macyszyn Fabryka Wydarzeń, ul. Zdrowa 22/2c, 53-511 Wrocław oraz drogą mailową wysyłając wiadomość na adres biuro@fabrykawydarzen.com. 

2. REJESTRACJA 

2.1. Rejestracja (zapisanie się) do usługi Newslettera jest równoznaczna z akceptacją przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, klauzuli informacyjnej Newslettera dostępnej na Stronie Internetowej (dalej jako: „Klauzula Informacyjna”) oraz polityki prywatności dostępnej na Stronie Internetowej (dalej jako: „Polityka Prywatności”). 

2.2. Niezbędnym do dokonania rejestracji do usługi Newslettera jest: 

 1. wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Internetowej poprzez podanie adresu e-mail Użytkownika; 
 2. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu; 
 3. zaakceptowanie Polityki Prywatności oraz zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną; 
 4. wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail Użytkownika Newslettera jako informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz 344.); 
 5. potwierdzenie woli zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. 

2.3. Wyrażenie zgód dotyczących otrzymywania Newslettera jest całkowicie dobrowolne – niemniej jednak jest również konieczne do korzystania z usługi Newslettera. 

2.4. Dokonanie rejestracji do usługi Newslettera zgodnie z procedurą wskazaną w punkcie 2.2 powyżej powoduje dodanie adresu e-mail Użytkownika do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów. 

3. KORZYSTANIE Z USŁUGI NEWSLETTERA 

3.1. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych podczas rejestracji do usługi Newslettera oraz podczas korzystania z niej. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w przypadku, gdy ulegną one zmianie. 

3.2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi Newslettera zgodnie z prawem oraz zasadami określonymi w Regulaminie. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. 

3.3. W związku z dostarczaniem usługi Newslettera zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań, które mogłyby chociaż w sposób pośredni zakłócić funkcjonowanie usług Newslettera, Strony Internetowej lub jej elementów. W szczególności Użytkownik nie będzie ingerował w zawartość Strony Internetowej lub jej elementów technicznych. 

3.4. Użytkownik, w związku z otrzymaniem Newslettera, nie będzie podejmował żadnych działań, które mogłyby wpłynąć na dobre imię lub reputację Administratora. 

3.5. Administrator jest upoważniony do wprowadzania dowolnych zmian w usłudze Newslettera, jak również do zaprzestania, trwale lub okresowo, świadczenia usługi bez podania przyczyny. 

3.6. Użytkownik akceptuje, że treść Newslettera stanowi przejaw działalności twórczej Administratora i jest objęta prawami autorskimi Administratora, jak również innymi prawami przysługującymi Administratorowi lub osobom trzecim. 

4. REKLAMACJE 

4.1. Reklamacje dotyczące usługi Newslettera mogą być składane przez Użytkownika w (i) formie pisemnej na adres: Mateusz Macyszyn Fabryka Wydarzeń, ul. Zdrowa 22/2C,                  53-511 Wrocław lub (ii) w formie elektronicznej (wiadomość e-mail) na adres: biuro@fabrykawydarzen.com. 

4.2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady (usterki), żądanie Użytkownika  
i jego dane. Przedmiotowe informacje pomogą na jak dokładniejsze odniesienie się do zgłoszonego żądania. 

4.3. Administrator w terminie 14 do dnia otrzymania od Użytkownika reklamacji ustosunkuje się do jej treści oraz powiadomi Użytkowania o jej uwzględnieniu lub odrzuceniu. W przypadku uwzględnienia reklamacji Administrator powiadomi Użytkownika o dalszym trybie postępowania. 

5. DANE OSOBOWE 

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w Polityce Prywatności oraz w Klauzuli Informacyjnej. 

6. REZYGNACJA Z USŁUGI NEWSLETTERA 

6.1. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Administratorowi przykładowo (i) formie pisemnej na adres: Mateusz Macyszyn Fabryka Wydarzeń, ul. Zdrowa 22/2c,              53-511 Wrocław lub (ii) w formie elektronicznej (wiadomość e-mail) na adres: biuro@fabrykawydarzen.com. Przykładowy wzór oświadczenia o rezygnacji z usługi Newslettera stanowi Załącznik do tego Regulaminu. 

6.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newslettera w każdym czasie. O zaprzestaniu świadczenia usługi Newslettera Administrator poinformuje Użytkownika na adres poczty elektronicznej podany w ramach procedury zapisywanie się na Newsletter. 

7. ZMIANA REGULAMINU 

7.1. Administrator może w każdej chwili zmienić niniejszy Regulamin, o ile uzna to za konieczne, w szczególności w przypadku: 

 1. gdy zaistniała konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
 2. zmiany funkcjonalności usługi Newslettera; 
 3. zmiany danych identyfikacyjnych objętych treści Regulaminu. 

7.2. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie wiadomości e-mail, wysłane na adres podany w ramach rejestracji, zawierającej nowy tekst Regulaminu. 

7.3. Użytkownik może oświadczyć Administratorowi, że nie akceptuje zmienionego Regulaminu. Takie oświadczenie jest równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z usługi Newslettera. 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1. Prawem właściwym dla zawieranej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie umowy o świadczenie usługi Newslettera jest prawo polskie. 

8.2. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem umowy na świadczenie usługi Newslettera będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce. 

8.3. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – informacje o zasadach dostępu do procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Konsument ma także prawo skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, służącej do internetowego rozstrzygania sporów, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Dotycząca zamówienia newslettera 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informuję, że: 

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Mateusz Macyszyn prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Fabryka Wydarzeń Mateusz Macyszyn, ul. Zdrowa 22/2c, 53-511 Wrocław, adres poczty elektronicznej: biuro@fabrykawydarzen.com. 

Dane kontaktowe Administratora  

Możesz skontaktować się z Administratorem: 

 1. w formie pisemnej – adres do korespondencji: ul. Zdrowa 22/2c, 53-511 Wrocław; 
 2. w formie wiadomości e-mail – adres e-mail do korespondencji: biuro@fabrykawydarzen.com 

Cele przetwarzania danych 

Dane osobowe wskazywane przy zapisywaniu się na newsletter, przetwarzane są w następujących celach: 

 1. zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług elektronicznych w postaci newslettera (warunki korzystania z newslettera określa odrębny regulamin) – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż jest ono niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy newslettera; 
 2. marketingu własnych usług i produktów Administratora – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jest ono prawnie uzasadnionym interesem w postaci prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora; 
 3. archiwizacji dokumentów, statystyki oraz  ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z świadczeniem usługi newslettera – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest archiwizacja dokumentów, prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami. 

Okres przechowywania 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane albo do czasu wniesienia sprzeciwu, jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub wycofania zgody, jeśli podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. 

Uprawnienia z art. 15 – 19 RODO 

Masz prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych osobowych jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. 

Prawo do wniesienia skargi 

Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza RODO. 

Odbiorcy 

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej ze mną jako Administratorem umowy i wyłącznie zgodnie z moimi instrukcjami. W takich przypadkach wymagam od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuję czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych 

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem dostarczenia newslettera.